З В І Т

директора середньої загальноосвітньої школи№121 м. Києва

про роботу в 2014-2015 н. р.

1.Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу

Середня загальноосвітня школа №121 розташована в Солом’янському районі м. Києва по вулиці Каменярів, 32.

Будівля школи є чотириповерховою (один поверх –цокольний) з підвалом. Школа (основна частина) введена у експлуатацію у 1936 році, прибудова – у 1957 році. Стан приміщень задовільний, щорічно перед початком нового навчального року проводиться косметичний ремонт.

Школа налічує – 11 класів, з них у початковій школі – 4, у старшій школі –7. Школа працює за кабінетною системою. Для фізичного розвитку учнів обладнано спортивний зал та спортивний майданчик. В школі також працюють медичний кабінет, бібліотека, методичний кабінет. Для поліпшення методичного забезпечення кабінетів, оформлення, покращання санітарного стану та естетичного вигляду щорічно розробляється:

- план підготовки школи до нового навчального року,

- перспективні плани оснащення кабінетів.

Розроблено перспективний план розвитку на 2011-2015 роки.

Матеріальна забезпеченість школи основні засоби – задовільна. Частково забезпечені приладами, препаратами, реактивами кабінети хімії, біології, математики, початкової школи, обслуговуючої праці.

Навчання відбувається за трьома ступенями:

І ступінь – початкова школа. З першого класу введено вивчення англійської мови.

ІІ ступінь – основна школа. Поглиблення знань учнів з окремих предметів здійснюється за рахунок додаткових годин з варіативної складової навчальних планів та факультативних занять, вивчення українознавства.

ІІІ ступінь – старша школа (універсальний профіль).

Школа діє на підставі Статуту, який затверджено наказом Солом’янського РУО м. Києва за №552 від 31.10.2012 р. і пройшов державну реєстрацію 26.11.2012р. Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до річного плану роботи школи, який затверджено педагогічною радою, протокол №1 від 31.08.2012р. Педагогічний колектив працював за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти та науки України, і реалізовував навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Педагогічний колектив школи складається з 23 педагогічного працівника, з них: основних працівників - 20 особи, у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років - 1 особи. Мають повну вищу освіту – 23. Мають вищу кваліфікаційну категорію 14 вчителів, першу кваліфікаційну категорію - 5, другу кваліфікаційну категорію – 2, кваліфікаційну категорію “спеціаліст” - 4 ; мають звання “Вчитель-методист” - 5 чол. (Даценко Л.В., Гурська Г.К., Клименко С.К., Шмаглій В.В., Плахотнюк В.П. ), звання ”Старший вчитель ”- 6 осіб (Герасимова Л.І., Шпак Н.М., Галат Л.І., Давиденко О.І., Міхеєва О.Ю., Григорова Н.Ю.), 7 учителів нагороджені знаком “Відмінник освіти України”; Орденом Трудової слави ІІІ ст. нагороджена Гурська Г.К. Вчителів пенсійного віку - 6 ( Гурська Г.К., Герасимова Л.І., Клименко С.К., Шпак Н.М., Ніколаєнко А.В., Даценко Л.В.)

Школа укомплектована педагогічними кадрами.

Відповідно до Законів України „Про працю”, „Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку”, „Про дорожній рух” в школі розроблено та виконуються норми техніки безпеки й охорони праці. Оформлено акти готовності роботи школи та кабінетів до нового навчального року, розроблено заходи щодо поліпшення стану безпеки, розроблено посадові інструкції для працівників школи, інструкції з поведінки учнів на дорозі, в школі, призначено відповідального за дотримання протипожежного режиму, за стан електрогосподарства завгоспа Максюк А.А. Усі обов’язки робітників щодо виконання Закону „Про охорону праці” та дотримання техніки безпеки регламентує наказ „Про організацію охорони праці в школі” , ведеться журнал проведення вступного інструктажу та інструктажів з питань ОП. В наявності план евакуації школи, проведено медичний огляд працівників школи. Наявний стенд з протипожежної безпеки, кабінет з ОБЖ та куточок з ОП. Вимоги з ТБ виконуються.

2.Завдання і проблеми, над якими працював заклад

Усю роботу школи направлено на впровадження та реалізацію Законів України „Про загальну середню освіту”, „Про освіту”, „Про мови в Україні”, Національної доктрини розвитку освіти в Україні, на впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Педагогічний колектив школи працює над вдосконаленням системи навчально-виховної роботи, знаходиться у процесі пошуку нових форм і методів реалізації основних напрямків своєї діяльності з теми: «Формування компетентного учня шляхом підвищення професійної майстерності учителя в умовах модернізації навчально - виховного процесу».

Протягом року були підготовлені та проведені такі педради:

1.Підсумки роботи педагогічного колективу за 2013 – 2014 навч. рік та завдання на наступний рік. Обговорення й затвердження плану роботи педагогічного колективу на 2014– 2015 н.р.(серпень)

2. Адаптація учнів 1, 5 і 10 класів до навчання в школі (листопад)

3. Виховання духовної культури особистості та створення умов для формування в учнів власної світоглядної позиції (січень)

4. Нові прогресивні технології- шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів (березень)

3.Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Коротка характеристика мікрорайону. Сім’ї та учні, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти. Заходи, які вживались закладом з метою повернення їх до навчання

На 01.09.2014 р. у школі налічувалось в 11 класах 206 учні , закінчили навчання 206 учнів, у початковій школі - 83 учнів (4 класи) , в основній школі –88 учнів (5 класів), у старшій школі – 35 учнів (2 класи).

У школі створені умови для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Мікрорайон школи охоплює закріплену територію приватного сектору мікрорайону „Совки”. Списки дітей складено шляхом опитування мешканців мікрорайону , виявлення дітей шкільного віку та на підставі списків ради самоврядування м-ну Совки, дитячого садка № 313.

Учителі школи проводять велику роботу в мікрорайоні. Систематично здійснюють контроль за всеобучем дітей шкільного віку, надають допомогу у вирішенні складних питань сімейного виховання. За потребою організовуються консультації шкільного психолога та лікаря.

Сімей та учнів, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти, немає.

У школі розроблено заходищодо вдосконалення контролю за навчанням і вихованням учнів, залучення їх до навчання та виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 в закладах освіти. Класні керівники контролюють відвідування учнями навчальних занять протягом дня на кожному уроці та з’ясовують причини відсутності учнів, встановлюють їх місцеперебування, інформують батьків або осіб, що їх замінюють, про кожний випадок відсутності учнів на уроках, аналізують причини пропусків учнями уроків без поважних причин, залучають до цієї роботи шкільного психолога, який у разі міжособистісних конфліктів з учнівським або педагогічним колективами надає психологічну допомогу. Адміністрація школи залучає до роботи щодо повернення учнів до навчання службу у справах неповнолітніх, а у разі необхідності – кримінальну міліцію. На педагогічних радах , засіданнях батьківських комітетів розглядаються питання про стан відвідування учнями навчальних занять та ефективність заходів щодо запобігання пропусків уроків без поважних причин (за результатами семестрів і навчального року). Щомісячно надаємо інформацію до районного управління освіти про учнів, які не приступили до навчання та тривалий час не відвідують заняття без поважних причин.

4.Науково - методичне забезпечення роботи закладу. Робота педагогічної ради. Участь в експериментальній та інноваційній діяльності

Науково-методичну роботу в школі очолює методична рада, до складу якої входять голови МО та досвідчені вчителі. Протягом навчального року на засіданнях методичної ради розглянуті й обговорені питання організації і проведення тематичного і підсумкового контролю за навчальною діяльністю учнів, проведенням шкільних олімпіад, доцільності проведення відкритих уроків, роботою з обдарованими дітьми, участю їх у роботі МАН.

Центром науково-методичної роботи в школі є методичний кабінет. Тут зібрані різноманітні матеріали з досвіду роботи педагогів, методичні рекомендації для вчителів.

Вся методична робота проводилась систематично: засідання методичних об’єднань, творчі майстерні педагогів, психологічні семінари, проводились тижні творчості вчителів (відкриті уроки та позакласні заходи, творчі звіти), в цьому навчальному році вчителі більш широко використовували можливості технічних засобів навчання: готували цікаві уроки-презентації з використанням інтерактивної дошки.

Традиційними стали в школі читацькі і науково-практичні конференції, тижні педагогічної майстерності, виставки творчих робіт, круглі столи, оперативні наради.

Адміністрація школи приділяє велику увагу проведенню атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявити їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність посаді. Атестація проводиться відповідно до Закону України “Про освіту” (ст.54), її мета – активізація професійної та творчої діяльності педагогічних працівників, а також відповідності за результатами навчання й виховання. Вся робота в школі здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації та педагогічної майстерності вчителя шляхом проведення контрольних робіт, тестування, відвідування уроків, позакласних заходів, здійснення аналізу освітнього процесу з урахуванням думки батьків, учнів. В ході проведення атестації члени атестаційної комісії відвідують уроки, позакласні бесіди, проводять співбесіди з учителями, що атестуються. Робота вчителя вивчається за такими критеріями: підготовка та проведення уроків; участь у методичній роботі; участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, семінарів; виховна робота; стиль стосунків з учнями, батьками та членами колективу; робота з документацією; знання нормативних документів; організація роботи з самоосвіти; якість знань учнів тощо.

За період атестації в школі було проведено 4 засідання атестаційної комісії, де обговорювалися такі питання:

1. Вивчення нового Положення про атестацію, обговорення та затвердження списку вчителів, що підлягають атестації.

2. Творчі звіти вчителів.

3. Попереднє обговорення підсумків атестації і ознайомлення з характеристиками вчителів, що атестуються.

4.Затвердження характеристик, обговорення кандидатур на нагородження за підсумками атестації.

В ході атестації проводилися творчі звіти вчителів за схемою, яка дала можливість простежити роботу вчителя під час атестації, а саме:

· дані про вчителя;

· відомості про курсову перепідготовку;

· розробка вчителем методичних розробок;

· прочитані лекції, доповіді, виступи на педрадах;

· пропозиції вчителя, спрямовані на вдосконалення навчально-виховного процесу в школі;

· робота вчителя по оформленню навчального кабінету;

· проблема, над якою працює вчитель, що атестується;

· якість знань учнів, яких навчає вчитель.

Перед узагальненням досвіду роботи кожного вчителя, який атестується, заступником директора з навчально-виховної роботи готуються матеріали для підсумкового засідання комісії, для голосування та характеристики по атестації, з якими ознайомлюється вчитель. На засіданні педагогічної ради, що відбулося у березні 2015р., вчителі, що атестуються, представили звіти-портфоліо про результати та досягнення своєї педагогічної роботи. На педагогічній раді було проаналізовано роботу вчителів з обдарованими учнями.

По завершенні атестації до районного управління освіти були подані характеристики на вчителів, що атестувалися на відповідність вищій кваліфікаційній категорії, атестаційні листи на них та цифровий звіт. У цьому навчальному році пройшли атестацію керівники гуртків Давиденко О.І., Попова О.В., Колібедіна О.П., Шмаглій В.В., Міхеєва О.Ю., Гусейнова О.М., Шайда А.В., Вовкула О.Л. – на присвоєння десятого тарифного розряду, вчитель початкових класів Попова О.В.– на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», практичний психолог Колібедіна О.П.- на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», заступник директора з НВР, вчитель української мови та літератури Галат Л.І.- визнана як таку, що відповідає займаній посаді та підтверджена відповідність присвоєння кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному званню «старший вчитель», вчитель світової літератури та російської мови Плахотнюк В.П. – підтверджена відповідність присвоєння кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному званню «вчитель-методист» , вчитель фізики Ніколаєнко А.В. – підтверджена відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Підвищення фахового рівня колективу є неможливим без підвищення кваліфікації педагогічних працівників: в школі не порушується графік курсової перепідготовки. Крім проходження курсів при КМПУ ім. Б. Грінченка, учителі школи одержують кваліфіковану допомогу в методичних комісіях, де вирішуються найактуальніші питання навчання й виховання учнів. Проводяться відкриті уроки, семінари-практикуми, круглі столи з метою обміну досвідом. У цьому навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка такі вчителі школи: Плахотнюк В.П., Ніколаєнко А.В., Остапчук Г.П., Колібедіна О.П., Міхеєва О.Ю., Попова О.В.

Протягом навчального року у школі працювали такі методичні об¢єднання вчителів: МО вчителів початкової школи (керівник Міхеєва О.Ю., вчитель вищої категорії, старший вчитель), МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Герасимова Л.І., вчитель вищої категорії, старший вчитель), МО вчителів природничо-математичного циклу (керівник Клименко С.К., вчитель вищої категорії, вчитель-методист) та МО класних керівників (керівник Григорова Н.Ю., вчитель вищої категорії, старший вчитель). Основний зміст методичної роботи включав такі напрямки:

Ø створення умов для вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників ;

Ø аналіз стану викладання навчальних предметів ;

Ø організація якісного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами;

Ø організація роботи методичних об’єднань;

Ø проведення методичних заходів.

Вчителі школи систематично беруть участь у роботі районних семінарів, конференцій та різних заходах з підвищення фахового рівня.

Вирішувати складні освітянські проблеми можуть тільки творчі вчителі. Вони продумують нестандартні форми роботи, застосовують прийоми індивідуального і диференційованого навчання. Намагаються будувати навчальний процес на основі співробітництва. Позитивно позначається на знаннях учнів впровадження елементів розвиваючого навчання.

Протягом 2006-2010 років у школі здійснювалася експериментальна робота. Тема експериментальної педагогічної програми: ”Християнська етика в українській культурі”. У 2014-2015 навчальному році в школі продовжено викладання даного курсу за рахунок варіативної складової навчального плану для учнів 1-4 класів.

З метою продовження реалізації завдань, поставлених на початку запровадження експериментального курсу „Християнська етика в українській культурі" у навчально-виховний процес школи, протягом навчального року було проведено такі різноманітні позакласні заходи. Адміністрацією школи здійснювалося відвідування уроків вчителів початкових класів Попової О.В., Міхеєвої О.Ю., Гусейнової О.М., Шайди А.А. Адміністрацією школи, психологом школи та класоводами було проведено співбесіди, спостереження, анкетування з учнями 1-4 класів щодо змін розвитку етичної вихованості та культурологічної компетентності. Протягом року вчителями початкових класів було організовано краєзнавчі, природознавчі, пізнавальні екскурсії з учнями 1-4 класів. Систематично протягом всього терміну викладання предмету вчителі, що викладають курс „Християнська етика в українській культурі”, відвідували районні та міські тематичні навчальні семінари.

Виходячи з результатів проведених досліджень викладання предмету „Християнська етика в українській культурі" у 1-4 класах, проведених анкетувань, тестувань, бесід з учнями та їх батьками, психолого-педагогічних спостережень за змінами розвитку вихованості учнів, здійсненого моніторингового дослідження, аналізу даних, отриманих у процесі експериментальної роботи та з метою сприяння духовно-моральному розвитку дітей, прищеплення їм любові до ближнього, до батьків та старших, до України, виховання в учнів людяності, милосердя, працелюбності, доброчесності вирішено продовжити у наступному навчальному році впровадження предмету в програму 1-4 класів.

5.Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей. Мережа профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів, доцільність їх створення та результативність діяльності. Підсумки участі закладу в районних, міських, всеукраїнських етапах предметних олімпіад та конкурсів МАН. Засоби заохочення (нагородження медалями, стипендії тощо)

Одним із головних завдань школи є активізація особистісного розвитку учня, його творчих здібностей. В школі проводяться шкільні олімпіади з предметів та МАН. Учні беруть участь у районних олімпіадах, секціях МАН, конкурсах.

Вчителі школи протягом року проводять роботу з обдарованими учнями, готують їх до районних предметних конкурсів з базових дисциплін.

У 2014-2015 н.р на ІІ (районному) етапі учнівських олімпіад посіли призові місця та отримали диплом Солом’янського районного управління освіти такі учні школи: зі світової літератури учениця 11 класу Авдєєнко Аріана посіла ІІІ місце та учениця 8 класу Кухаренко Людмила ІІІ місце (вчитель Плахотнюк В.П.), з образотворчого мистецтва учениця 7 класу Козловська Наталія - ІІІ місце (вчитель Давиденко О.І.).

Учні школи брали участь у захисті робіт районного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук, переможці посіли призові місця та отримали дипломи: з історії учениця 11 класу Авдєєнко Аріана ІІІ місце (вч. Шпак Н.М.); з світової літератури учениця 11 кл. Орлова Марія – ІІ місце (вч. Плахотнюк В.П.), з математики учень 11 класу Кіт Дмитро – ІІ місце (вч. Гурська Г.К.), з хімії учениця 10 класу Самсоненко Світлана - ІІ місце (вч. Клименко С.К.)

Протягом 2014-2015 н.р. учні школи брали участь та посіли призові місця у таких районних предметних конкурсах: на ІІ (районний) етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика учениця 8 класу Кухаренко Людмила посіла ІІІ місце та учень 11 класу Кіт Дмитро ІІІ місце (вчитель Галат Л.І.), на районному конкурсі читців поезій Т.Шевченка учениця 10 класу Самсоненко Світлана посіла ІІ місце (вчитель Герасимова Л.І.), ІІ місце в командній першості ПДЮТ Солом’янського „У місті Фантазерську” та І місце у районному конкурсі з моделювання «Весняний подарунок» (керівник гуртка „Початкове технічне моделювання” Міхеєва О.Ю.).

В цьому навчальному році учні школи брали участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», які стали переможцями і отримали дипломи. Це учні 2 класу Набаранчук Денис, Назаров Владислав, Сорокін Богдан, Тарасюк Олександра (вчитель Гусейнова О.М.), учениця 6 класу Сорокаліт Валентина, учениця 8 класу Кухаренко Людмила, учень 9 класу Гусейнов Кирил, учениця 10 класу Самсоненуко Світлана (вчитель Шпак Н.М.)

Члени гуртка «Хортинг» Синєшев Кирил (9 клас), Шевель Ольга (6 клас), Якименко Богдана (6 клас), Салі Анна (7 клас), Макогон Вікторія (7 клас), Бондаренко Дмитро (8 клас), Бондаренко Євген (3 клас) були призерами Київської обл., міста Києва, Європи (керівник гуртка Петренко Б.А.)

6.Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи. Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота з питань попередження скоєння злочинів

Головною метою навчально-виховної роботи в школі є створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Тому проблемою нашої школи є «Формування компетентного учня шляхом підвищення професійної майстерності учителя в умовах модернізації навчально- виховного процесу»

Виховний процес являє собою постійну трансформацію зовнішніх впливів на внутрішні процеси особистості. Тому, чим більший вплив на свідомість, почуття, волю особистості й чим вища її активність і самостійність у діяльності та спілкуванні, тим вища результативність виховного процесу.

Для організації виховної роботи було вивчено і проаналізовано соціально-педагогічні умови діяльності школи:

- особливості мікрорайону (школа знаходиться у приватному секторі, територіально віддалена від центру і є єдиним культурно-просвітницьким центром мікрорайону Совки);

- контингент учнів (складено соціально-педагогічний паспорт школи, де відображено всі категорії дітей);

- контингент батьків (складено картотеку);

- матеріальну базу школи для здійснення виховної роботи.

Одним із головних чинників виховної роботи було планування. У розробленні планів роботи враховувалися: стан розвитку і вихованості учнівського колективу, вікові особливості дітей, запити та інтереси дітей, можливості школи.

План позаурочної виховної роботи був спрямований на реалізацію основних завдань і пріоритетних напрямків з урахуванням народного календаря та традицій школи.

Основні проблеми методичної роботи у 2014/2015 н. р. :

- психолого-педагогічне вивчення учня і учнівського колективу;

- організація роботи з батьками;

- організація роботи з дітьми, які потребують особливої уваги.

Аналіз стану виховної роботи дає підстави зробити висновок, що підбір кадрів класних керівників є вдалим. Такі класні керівники, як Герасимова Л.І., Григорова Н. Ю., Плахотнюк В. П., Гурська Г. К., Шпак Н. М., Шайда А. В., Міхеєва О. Ю., Гусейнова О.В. багато уваги приділяли своїм учнівським колективам, індивідуальній роботі з дітьми, організації позаурочної пізнавальної діяльності, зміцненню контактів з батьками, взаємодії з учителями-предметниками. Протягом року класні керівники розширювали пізнавальний і культурний світогляд школярів, залучали дітей до цікавих позаурочних заходів, навчали організаторським здібностям.

Були проведені:

- Новорічні свята: „Святий Миколай” (1, 2 кл.), „Новорічна казка”(3 кл.), „Муха -Цокотуха” (5 кл.), „Снігова королева” (6 кл.), „Бременські музиканти”(2-11кл.), „ Попелюшка” (11 клас).

- виставка дитячих малюнків та газет до Дня вчителя, „Увага! Діти на дорозі”, „Я – інспектор ДАІ”, „ Україна – єдина країна”, „Герої не вмирають”;

- випуск шкільної газети “Перерва”;

- випуск вісників “Шкільна форма,” “До школи запізнилися”;

- виховні години:„Життя – найдорожчий скарб”, „Чистий зелений світ навколо тебе”, „Милосердя”, „Чи знаєш ти ціну праці”, „Чуйність і доброта – два крила, на яких тримається людство”, „Якби я був політиком”, „Якими є твої моральні цінності”, „Турбота про інших людей – головний обов’язок у житті”, „Краса і біль України”.

Протягом року найбільша увага приділялась питанню охорони дитинства. У школі створено картотеку дітей, які потребують соціальної допомоги, призначено громадського інспектора з охорони дитинства – Григорову Н.Ю. Протягом року ці діти були під особливим контролем, вивчені умови їхнього проживання, надавалась матеріальна допомога, новорічні запрошення та подарунки.

Для підвищення ефективності виховної роботи, поліпшення дисципліни, попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх у сзш № 121 розроблено план заходів щодо превентивного виховання дітей та підлітків як складова частина річного плану роботи школи.

У школі навчається 206 учнів.

- Схильних до вживання наркотиків – немає.

- Неблагополучних сімей – немає.

- Дітей, схильних до правопорушень – немає.

Усі випадки порушень дисципліни розглядалися на засіданні Ради з профілактики правопорушень. До складу Ради входять члени педколективу, батьківського комітету та учнівської ради “Лідер”. Облік відвідування учнями школи ведеться у відповідній книзі.

Видано накази по школі:

- План заходів щодо профілактики правопорушень;

- Заборона тютюнокуріння;

- Про створення Ради профілактики з питань профілактичної роботи щодо превентивного виховання учнів;

- Про посилення контролю за охопленням навчанням і вихованням учнів;

- Про організацію контролю за відвідуванням навчальних занять;

Питання профілактики і попередження правопорушень розглядалися на засіданнях нарад при директорові.

З цією метою:

- проведено рейди з перевірки умов проживання дітей групи „ризику” та складено акти обстеження;

- проведено батьківські збори, на яких розглядалися питання:

- виховання морально стійкої вольової людини;

- авторитет, особистий приклад батьків у процесі виховання;

- права і обов’язки батьків;

- правове виховання дітей у сім ї;

- словесне та емоційне насильство.

Адміністрація школи постійно співпрацює з районним відділом кримінальної міліції. Зокрема, у вересні 2014 році було проведено низку рейдів щодо порушення правил продажу алкогольних та тютюнових виробів торговельною точкою, яка знаходиться біля школи. За результатами рейдів було проведено „круглий стіл” за участі адміністрації школи, представників батьківського комітету.

Школа виховує в кожної дитини почуття впевненості в собі через розуміння особистої цінності й цінності кожної людини; ознайомлює дітей з основними документами, які захищають їхні права, формувати в них розуміння таких понять, як «право», «держа­ва», «конституція»; ознайомлює дітей з основними правами громадян України, ха­рактерними рисами громадянського суспільства і правової держави.

У школі було проведено: -конференції «Молодь проти тютюнокуріння», «Наркотики – шлях у безвість!», «Взаємозв’язок права і моралі. Як вони допомагають один одному», «Вплив алкоголю на організм дитини», «Міжнародний День боротьби зі СНІДом», «День гідності та Свободи в Україні», «Україна – єдина країна», «Діти : злочин і кара».

- Всеукраїнський урок „Права людини” з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини (1-11 кл.);

- цикл бесід про права дитини;

- круглий стіл «Українська правова держава – міф чи реальність».

- Переглянуто та обговорено фільм „Станція призначення – життя ”.

Важливим питанням є охорона життя і здоров’я учнів, створення безпечних умов навчання дітей. З метою збереження здоров’я та життя учнів у школі видано відповідні накази, дане питання обговорювалося на нарадах при директорові, проводилися позакласні заходи, які фіксувалися класними керівниками в класних журналах на сторінці „Додаткові заходи з ОБЖ.”

Укладено типову угоду про співпрацю підрозділу кримінальної міліції у справах дітей та навчального закладу.

Питання профілактики і попередження правопорушень розглядалися на засіданнях нарад при директорові. З цією метою проведено рейди з перевірки умов проживання дітей групи „ризику” та складено акти обстеження.

У бібліотеці школи оформлена постійно діюча виставка літератури „Наркоманія – загибель особистості”, „Голодомор”, „Права дитини”, „Бережи книгу”, „Здоровий спосіб життя”, „Шевченко живе в наших серцях” , „Герої не вмирають”, „Вічно живі герої Совок”.

Учні 1–11 класів брали активну участь у проведенні ярмарки, кошти від якої було передано для лікування постраждалих бійців АТО. Протягом навчального року учні та працівники школи передавали для потреб АТО медикаменти, продукти харчування, учнівські малюнки, листи, поробки. Учні старших класів відвідували бійців у Київському міському госпіталі. Для бійців АТО, які є випускниками нашої школи, була організована зустріч, підготовлено святковий концерт та надана матеріальна допомога.

З метою розвитку творчих здібностей дітей та підлітків, зайнятості учнівської молоді в школі працюють гуртки:

- спортивний клуб “Кий” – керівник Шмаглій В.В.;

- гурток конструювання та моделювання – керівник Міхеєва О.Ю.;

- гурток „Зорепад” – кер. Вовкула О.Л.;

- гурток поетичного слова – кер. Шайда А.В.;

- танцювальний гурток „Колорит” – кер. Гусейнова О.М.;

- гурток „Умілі руки” – кер. Попова О.В.;

- хортинг – кер. Петренко Б.А.;

- гурток „Цікава психологія” – кер. Колібедіна О.П.;

- гурток „Горизонт ” – кер. Давиденко О.І.

Члени гуртка «Горизонт» відвідали Львів, фабрику ялинкових прикрас, пам’ятні місця Києва, хлібопекарський комплекс „КУЛИНИЧІ” , завод „КОКА-КОЛА” .

У реалізації основних напрямків виховної роботи значну роль відігравали традиційні шкільні заходи, до участі в яких залучалися вчителі, батьки, учні та жителі мікрорайону Совки. Всі заходи були проведені в зазначені терміни і на достатньому організаційному і художньо-естетичному рівні.

Це, зокрема:

- проведення Дня знань;

- лінійка Пам’яті (до Дня визволення України );

- святковий концерт до Дня працівника освіти;

- проведення Дня самоврядування;

- святковий концерт до 8 Березня;

- мітинг-реквієм до дня Перемоги;

- свято останнього дзвоника;

- випускний вечір;

- участь у благодійних акціях „Екологічними стежками”, „Не будь байдужим”, „Бійцям АТО на добру згадку”, „Подаруй хвилинку щастя”.

Аналіз стану виховної роботи за рік свідчить про те, що виховна робота була планомірною, керованою і спрямованою. Вона дала позитивні результати щодо вихованості учнів, згуртованості класних колективів, правомірної поведінки, розвитку творчих здібностей дітей та зростання творчої віддачі педагогів.

Аналіз діяльності практичного психолога

У 2014 – 2015 навчальному році педагогічний колектив школи почав працювати над розв’язанням проблеми «Формування компетентного учня шляхом підвищення професійної майстерності учителя в умовах навчально-виховного процесу». Діяльність практичного психолога в школі також спрямована на вирішення проблеми над якою працює пед.колектив.

Протягом 2014 - 2015 навчального року у школі проводилась така психологічна робота:

Пріоритетні напрямки діяльності психолога :

- консультативна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу,

- адаптація учнів першого та п’ятого класів,

- психологічна профілактика,

- психологічна просвіта учнів, батьків та вчителів.

Програмою передбачені розвивальні заняття для учнів 1 та 5-х класів, спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів, прищеплення учням загальнолюдських якостей, норм і правил поведінки, виховання толерантності, ввічливості, доброти; профілактику девіантної поведінки.

Також у школі почав працювати психологічний гурток «Цікава психологія» для учнів 5 та 6-х класівмета якого зниження рівня агресивності, тривожності, попередження дезадаптації, вміння аналізувати вчинки свої та інших, об’єднання дітей в колектив, сприяння соціалізації дітей у перехідному періоді.

У першому півріччі проведено роботу по вивченню процесу адаптації п’ятикласників у середній школі. На основі даних, отриманих на діагностичному етапі, будувалась подальша робота по психологічній профілактиці дезадаптації учнів 5-го класу, а саме: Заняття за програмоюпсихологічного гуртка «Цікава психологія».

Наприкінці навчального року було заплановане проведення контрольного зрізу для визначення результатів цієї роботи.

У першому класі на початку навчального року проведено діагностику готовності дітей до навчання у школі, за результатами якої будувалась подальша робота по адаптації першокласників. Проводились розвивальні заняття (1 раз на тиждень) «Розвиток дитини, як суб’єкта спілкування» (12 занять) з метою – гармонізації образу ‘’Я’’.

Були проведені виступи на батьківських зборах уI семестрі:

1 клас«Психофізичний розвиток школяра»

3 клас «Важливість спілкування з дитиною»

5 клас«Дорога у 5-й клас: психологічні особливості та труднощі»

6 клас «Психологічні особливості дітей віком 12 - 13 років»

За запитом батьків у 3 класі проводилась групова розвивальна робота з метою профілактики шкільної дезадаптації, заняття проходили раз на тиждень.

Також за запитом батьків учні 6 класу відвідували психологічний гурток.

Крім того в школі у 2014 - 2015 навчальному році проведено моніторинг серед старшокласників «Портрет сучасного випускника».

З вересня місяця проводилася робота з сім’ями вимушених переселенців. Діти з цих сімей навчаються у 2, 3, 5 класах.

Останні події, які відбуваються в Україні, вкрай складна соціально-політична ситуація у суспільстві показали необхідність соціально-психологічного захисту і психологічної допомоги дітям та їх сім’ям .

За даними психологічного дослідження, що проводилося під егідою Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) у Донецькій області, майже 40 % дітей віком 7-12 років та більше половини дітей віком 13-18 років стали безпосередніми свідками подій, що пов’язані з війною.

У зв’язку з цим, суттєво підвищується роль та значення професійної діяльності працівників психологічної служби системи освіти (практичних психологів і соціальних педагогів, методистів з психологічної служби районних (міських) методичних кабінетів.

З метою попередження негативних наслідків конфліктних подій важливо формувати знання у дітей, батьків та педагогічних працівників про ситуацію, що склалася. Особливо це стосується необхідності відстеження нових законів та інших нормативно-правових актів, які активно зараз приймаються з метою захисту та надання допомоги особам у складних життєвих обставинах. Своєчасне донесення такої інформації до дітей, батьків та педагогічних працівників сприятиме зверненню по допомогу від осіб, які її потребують, водночас запобігаючи більш складним наслідкам перенесених подій.

Основними напрямами соціально - психологічної роботи з сім’ями вимушених переселенців є наступні:

– Надання консультативної допомоги батькам та дітям в адаптації до нових умов навчально-виховного процесу і встановлення нових соціальних зв’язків у навчальному закладі;

– залучення постраждалих дітей до участі в діяльності позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для їхньої самореалізації та проведення діагностичної і корекційно-відновлювальної роботи з ними;

– забезпечення індивідуального супроводу учнів, зазначених категорій та надання їм необхідної корекційної, реабілітаційної і соціально-педагогічної допомоги від пережитого протягом навчального року шляхом впровадження психологічних ігор та арт - терапії тощо;

– створення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному закладі та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків;

Психологічний супровід дітей-переселенців включає в себе наступні напрями роботи:

1. Психодіагностика посттравматичного стресового розладу з використанням невербального спостереження за реакцією дитини під час спілкування з практичним психологом, тілесними сигналами несвідомих процесів (приховані емоції, витіснені, але актуальні переживання), аналіз висловлювань дитини (особисте ставлення дитини до травми і її значення для неї), проективних методик (виявляють актуальні процеси емоційно-вольової сфери, дозволяють зрозуміти, наскільки травма спотворила сприйняття себе та навколишнього світу, виявити особливості реакції на подію), опитувальника Басса-Дарки, симптоматичного опитувальника Ю.Олександровича, батьківської анкети для оцінки травматичних переживань дітей, тесту тривожності Спілбергера-Ханіна та інших методик, які пройшли експертизу відповідно до Положення про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах. Психологічна діагностика учнів здійснюється за згодою батьків чи осіб, які їх замінюють.

2. Психологічне консультування учнів з посттравматичним стресовим розладом передбачає індивідуальну та групову пситхоконсультаційну допомогу. Для елімінації травматичного стресу використовують емпатійне слухання як засіб, що знімає частину внутрішньої емоційної напруги. Якщо дитині необхідно проговорити, емоційно відреагувати переживання, що накопичилися з приводу травми – використання цього прийому допомагає їй відчути себе почутим, легалізувати травмуючі переживання, у відповідь на емоційну підтримку і прийняття з боку практичного психолога.

3. Психолого-педагогічне консультування батьків яке спрямоване на розвиток можливостей сімейної психокорекції посттравматичного стресового розладу, підвищення адаптивних можливостей самих батьків.

4. Психолого-педагогічне консультування і просвіта педагогічного колективу школи з питань супроводу дітей з посттравматичним стресовим розладом з метою безпечного та дружнього середовища у закладі.

5. Психокорекція посттравматичного стресового розладу спрямована на допомогу дитині стати над ситуацією, навчити її пристосовуватися до дійсності і долати психотравмуючі впливи. В її основі – використання комплексу психокорекційних методик: заняття в арт-студії, навчання прийомам релаксації і зняттю м'язової напруги, психокорекційні вправи, різні прийоми групової та індивідуальної арт-терапевтичної корекції (фіксація травмуючих переживань у формі малюнка, метафори, складеної дитиною про себе історії – дозволяють направити в певне русло емоційну енергію, знизити її руйнівний потенціал, зробити керованою і доступною для терапевтичного розуміння свідомості дитини).

Головними проблемами з якими стикнулися сім’ї вимушених переселенців насамперед стали: потреба у допомозі в налагодженні соціальних зв’язків, переоформлення соціальних виплат сім’ям з дітьми, одиноким матерям та іншим соціально вразливим категоріям громадян, надання соціальних послуг та психологічної допомоги сім`ям з дітьми, які перебували у зоні збройного конфлікту тощо.

Психологічна підтримка педагогічного колективу здійснюється через відвідування засідань методичних об’єднань психологів, нарад; проведення семінарів - тренінгів, спрямованих на усуненя бар’єрів спілкування між учнями, вчителями і учнями, батьками і учнями.

У жовтні 2014 року шкільний психолог пройшла офіційний тренінг – семінар, проведений тренером Західно – української асоціації арт - психологів Назаревич В.В. за темою «Робота психолога з образом Я- жінки».

У січні психолог пройшла курси підвищення кваліфікації у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

У лютому 2015 року психолог школи провела семінар-тренінг для психологів Солом’янського району на тему «Арт - технології в роботі практичного психолога» з метою оволодіння різноманітними засобами арт-технологій в консультативному процесі.

Раз на місяць протягом навчального року психолог брала участь у тренінгових заняттях із практичної психології під керівництвом Л. І. Шамрай. Тематика тренінгу: «Самопізнання. Самокорекція. Самоусвідомлення».

7.Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками

Важливу роль в наданні допомоги з вдосконалення навчально-виховного процесу відіграє шкільна бібліотека (бібліотекар Яковенко Т.В.). Художньо-методичний фонд шкільної бібліотеки становить 4510 примірники, фонд підручників – 5925 примірники. Бібліотеку відвідує 2о5 читачів. Шкільна бібліотека прищеплює любов до книги, виховує повсякденну потребу у читанні, в поповненні знань, отриманих на уроках, вчить самостійно працювати з книгою, підручником.

Бібліотека має добрий фонд довідково-бібліографічної літератури; довідковий апарат (абетковий каталог, картотеку нових надходжень, картотеку бібліографічного фонду шкільних підручників). Є „Інформаційний куточок”, який містить огляди нових надходжень, інформаційні списки літератури.

Прекрасними дитячими енциклопедіями, довідниками, словниками укомплектований читальний зал. В читальному залі можна ознайомитися з періодичною пресою.

У бібліотеці оформлені тематичні виставки, які постійно поповнюються, “Нові надходження”, ”На допомогу шкільній програмі”, ”На допомогу вчителю”, тематичні полички : „Прем’єра книги”. Однією з найпоширеніших форм роботи з дітьми різного віку в школі є бесіди і уроки бібліотечно-бібліографічних знань. Тематика та методика проведення різноманітна згідно “Орієнтовних програм занять з основ бібліотечно-бібліографічних знань школярів”. Для молодших школярів були проведені такі бесіди: „Звідки прийшла книга?” , „Як берегти книгу?”, “ Як самостійно працювати з підручником”, “Що таке зошит читача?’’.

Для учнів першого класу - запис та посвята у читачів бібліотеки. Серед учнів 2-го класу проведено конкурс на кращу книжкову закладку, бесіди з історії книги та книгодрукування, що проводилися у вересні під час святкування Всесвітнього дня бібліотек.

Для учнів середнього віку – „Як самостійно працювати з книгою”, „Оформлення книги, її структура”, „Книга у твоєму житті”. Для учнів-старшокласників були проведені бібліотечні уроки: „Вчимося бачити прекрасне” та „За здоровий спосіб життя” . Протягом багатьох років у школі проходить акція „Живи, книго!”. Це клопітка робота по збереженню підручників. У молодшій школі працює „Книжкова лікарня “ під девізом: „Поверни у бібліотеку відремонтовану книгу”.

Під час тижня дитячої та юнацької книги учні слухають бесіди про Великого Кобзаря, про цікаві книги та журнали, розгадують загадки, проводять огляди книжкових виставок “Запрошуємо у казку”, “Здрастуй, книжко!”.

Усю діяльність учнівського колективу щодо збереження підручників очолюють органи учнівського самоврядування . У школі вироблені єдині вимоги щодо використання і збереження підручників учнями.

8.Організація харчування та медичного забезпечення учнів

Відповідно до комплексних програм “Столична освіта”, “Нова доба освіти”, “Турбота”, “Здоров¢я” одним із пріоритетних напрямків діяльності школи є турбота про здоров¢я дітей та підлітків.

Для учнів 1 –4 класів працює ГПД, ігротека, обладнано ігровий майданчик у сквері біля школи. Одним із важливих питань є охорона життя і здоров’я учнів, створення безпечних умов навчання дітей. З метою збереження здоров’я та життя учнів в школі видано відповідні накази, це питання обговорювалося на нарадах при директорі, проводились позакласні заходи, які фіксувалися класними керівниками в класних журналах на сторінці “Додаткові заходи з ОБЖ.” Такими заходами протягом року були:

- єдині дні безпеки життєдіяльності;

- день Цивільної оборони в школі;

- просвітницькі лекції для дівчаток;

- спортивні свята, змагання та тиждень здоров’я.

Відповідно до навчального плану викладається фізична культура. Вчитель фізичної культури – Шмаглій В.В., вчитель вищої категорії, вчитель- методист. Заняття проводяться в спортивному залі, в теплу пору року – на спортивному майданчику. Учні школи беруть участь в спортивних змаганнях, Спартакіадах, які проводяться в районі.

Учні 1-11 класів у навчальні дні забезпечені гарячим харчуванням, яке здійснює громадське підприємство “Школяр”. Прийом їжі учнями організовано відповідно до графіка харчування. Частина учнів користується буфетною продукцією та обідами за кошти батьків. У відповідності до меню учні вживають м¢ясні, рибні, молочні продукти, овочі та фрукти. Якість харчування здійснюється інспектором з харчування , дієтичною сестрою та комісією з контролю за якістю харчування, яку очолює заступник директора з ВР Давиденко О.І. До складу комісії входять представники адміністрації, ПК, батьківського комітету, учнівського самоврядування. Приміщення харчоблоку та підсобні приміщення знаходяться в задовільному стані.

Гарячими обідами та сніданками забезпечені діти під опікою, вихованці ГПД, учні 1-4 кл.

9.Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій

Протягом року велика увага приділялася питанню охорони дитинства. В школі створено картотеку дітей , які потребують соціальної допомоги , призначено громадського інспектора з охорони дитинства - вчителя географії Григорову Н.Ю.

Протягом року ці діти перебувають під особливим контролем класних керівників, заступника директора з ВР, постійно вивчаються їхні житлові умови, їм надається допомога. Вони першочергово забезпечуються підручниками, шкільною формою, гарячим харчуванням, білетами на новорічні вистави, подарунками.

10.Діяльність органів учнівського самоврядування

Організація учнівського самоврядування «ЛІДЕР» СЗШ № 121 м. Києва - добровільне об’єднання учнів, утворене для всебічного розвитку, самореалізації; вироблення навичок співпраці, управління; підтримки та забезпечення прав учнів. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Законодавчих актів, що регулюють і визначають діяльність дитячих та молодіжних організацій.

Рада учнівського самоврядування була сформована з урахуванням побажань всіх класів школи з 5-го по 11-й. До її складу увійшли представники кожного з цих класів.

В раді працює 4 комісії: Комісія добрих та цікавих справ, Комісія дисципліни і порядку, Комісія дозвілля і спорту, Інформаційний центр (прес-центр).

Комісія добрих та цікавих справ Організації учнівського самоврядування «ЛІДЕР» приймала активну участь у проведенні свят: «Свято першого дзвоника», вечора «Вчителько моя», «Осінній бал», заходах «Голодний рік – голодний вік», «Вони живуть у наших серцях». Провела новорічні свята: «Святий Миколай» (4 кл.), «Рукавичка» (1 кл.) «Новорічна казка»(2кл.), «Новорічні привітання»(5кл.), «Пригоди Снігуроньки”»(6 кл.), «Попелюшка» (11 клас), «Новорічні пригоди у лісі»(7кл.), «Вечори на хуторі біля Диканьки» (10кл.); «Кохання з першого погляду», «День матері», «Україно – твій біль дзвони Чорнобиля». Прийняли участь в акції «Привітай вчителя» і Акції «Солдату на добру згадку», «Подаруй хвилинку щастя», «Прикрась шкільне подвір’я», «Очисти джерело» «Привітай Ветерана». Члени комісії систематично допомагали людям похилого віку, ветеранам, поздоровляли їх зі святами, запрошували до школи на свята. Комісія всю свою роботу спрямовує на відродження народних традицій. Члени брали активну участь у підготовці і проведенні фольклорних свят : «Масляна», "Без верби і калини нема України”, приймали участь у святкуванні 200 річчя Т.Г.Шевченка. в заходах з нагоди 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників, брали участь у вахті пам’яті. На свято були запрошені ветерани Великої Вітчизняної війни, які брали участь у визволенні Києва.

Комісія дисципліни та порядку Організації учнівського самоврядування «ЛІДЕР». Комісія спрямовувала свою роботу на підтримання належного порядку в приміщенні та на території шкільного подвір’я. Провела акцію "Школа - наш дім, ми-господарі в нім”. Члени комісії постійно контролюють чергування в школі, є найактивнішими ремонтниками приміщення школи влітку. Організація весь час працює над озелененням території шкільного подвір’я, доглядає шкільний сад, клумби, вирощують квіти.Комісія дисципліни систематично веде облік успішності і поведінки учнів, допомагає класним керівникам у проведенні класних годин. Комісія постійно проводить профілактичну роботу з учнями , які постійно пропускають уроки без поважних причин та запізнюються. Був проведений День самоврядування, де всі члени Ради прийняли активну участь і виявили себе справжніми господарями школи. Прийняли участь у зборі макулатури , були нагороджені грамотою, Члени комісії постійно працюють над озелененням класних кімнат і рекреацій, провели операції «Очисти місцеве джерело». Комісія всю свою роботу спрямувала на відродження народних традицій, Члени комісії брали активну участь у підготовці і проведенні свята «Масляна».

Комісія дозвілля та спорту Організації учнівського самоврядування «ЛІДЕР» активно працювала над впровадженням серед учнів здорового способу життя. Проводилось безліч спортивних змагань у школі з різних видів спорту, "Здоровятко”, "Волейбол зміст нашого життя”. Результатом роботи комісії є призові місця. Інформаційний центр (прес-центр) проводили випуск шкільної газети “Перерва”; випуск вісників “Шкільна форма,” “До школи запізнилися”. Були проведені виставки дитячих малюнків та газет до Дня вчителя, „ Увага! Діти на дорозі”, „Я - інспектор ДАІ”, „ Мальовнича моя Україна”, „Куріння – ворог здоров’ю»

Аналізуючи роботу шкільного самоврядування за період 2013/2014 навчального року, хотілося б підкреслити підвищення активності серед учнів 8-10-х класів щодо участі у шкільному житті.

Аналіз роботи показав, що робота самоврядування проводилась згідно з планом роботи учнівського самоврядування та планом навчально-виховної роботи школи. Робота самоврядування школи здійснювалась через організацію цікавого життя колективу. Мета і завдання учнівського самоврядування втілювались через різноманітні заходи: конкурси, інтелектуальні ігри тощо.

11. Діяльність батьківського комітет

Педагогічний колектив школи проводить роботу з батьками в двох напрямках: з колективом батьків та індивідуально. В школі проводяться загальні та класні збори батьків, колективні та групові консультації, бесіди, відвідування сімей учнів. Проходять родинні свята, святкування Дня Перемоги і Дня Матері.

Адміністрація, учнівська рада та батьківський комітет проводять спільні рейди "Урок" та "Здоровий спосіб життя," випуск шкільної газети "Перерва". В школі працює спортивний клуб для учнів, батьків та вчителів школи, клуб передвихідного дня "Еврика."

У вересні і квітні проводилися спільні наради "трикутника" про виконання тристоронньої угоди по підготовці школи до нового навчального року. Голова батьківського комітету (Мухамад Н.М.) і голова учнівської ради "Лідер"(Жунь В.) брали участь у засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорі, засіданні ради профілактики. Силами членів учнівської ради і батьків робляться ремонти шкільних приміщень та кабінетів.

12.Діяльність ради загальноосвітнього навчального закладу

Рада школи, обрана пропорційно від педагогічного колективу, учнів 5-11 класів, батьків і громадськості, у своїй діяльності керувалася Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Статутом школи, Положенням про раду СЗШ №121 (голова ради - Гурська Г.К.). протягом навчального року рада школи спільно з адміністрацією розглядала усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів, а саме :

Ø здійснювала контроль за виконанням плану роботи школи;

Ø заслуховувала звіти голови, інформацію директора з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

Ø вносила пропозиції щодо поліпшення позакласної та позашкільної роботи з учнями;

Ø організовувала громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

Ø вносила пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учнів і вчителів;

Ø брала участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів ;

Ø сприяла організації дозвілля та оздоровлення учнів і вчителів;

Ø розглядала звернення вчителів, учнів та батьків з питань роботи школи.

13.Діяльність піклувальної ради

Піклувальна рада СЗШ №121 м. Києва була створена в 2003 році з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов для ефективної роботи школи. До складу ради входять представники законодавчої та виконавчої влади, органів самоорганізації населення, підприємці , шефи, батьки, директор школи, голова батьківського комітету. Голова ради - Галушко Олександр Васильович – директор ТОВ „Делікатес”, випускник школи.

Піклувальна рада керується Положенням про піклувальну раду школи і працює відповідно до плану роботи за напрямками:

Ø фінансово-господарська діяльність;

Ø інформаційна діяльність;

Ø соціально-правовий захист учнів , батьків і вчителів;

Ø охорона життя та безпека життєдіяльності;

Ø знання;

Ø дозвілля та культура;

Ø співдружність та співробітництво.

Протягом навчального року проводилося 4 засідання піклувальної ради. На засіданнях розглядаються питання підготовки школи до нового навчального року; зміцнення матеріально–технічної та навчально-виробничої бази школи; про надання допомоги дітям пільгових категорій; зміцнення навчальної та культурно-спортивної бази школи ; матеріальне заохочення учнів і вчителів школи.

Завдяки сприянню піклувальної ради працівникам були надані матеріальна допомога та привітання до Дня працівника освіти, 8 Березня, відеокасети випускникам з нагоди вручення атестатів; проводилися традиційне свято в мікрорайоні “Совки” до Дня Перемоги, ремонт шкільних приміщень за кошти батьків.

14.Співпраця із сільськими школами

Протягом навчального року школа підтримувала партнерські зв’язки з ЗОШ І-ІІІ ступеня с.м.т. Любеч ( директор школи Воробей Т.Г.) Ріпкинського району Чернігівської області. З цією метою проводилися:

Ø листування учнів шкіл;

Ø екскурсії для учнів Любечської школи по історичних місцях м. Києва ;

Ø надання сільській школі методичної літератури та новорічних подарунків;

Ø обмін педагогічним досвідом вчителів-предметників.

15.Міжнародні зв’язки

У 2004 році було підписано договір про співробітництво з середньою школою м. Кіркланд (США, штат Вашингтон). Члени клубу ведуть листування із школярами даної школи. На засіданнях клубу проводиться огляд кореспонденції, що надходить до членів клубу, та перегляд відеокасети про святкування Дня Незалежності у м. Сієтл (США) і художніх відеофільмів (на англійській мові) .

Клуб „Інтер” брав активну участь у проведенні святкування дня Європи в м. Києві.

16.Створення власної системи інформаційного збереження: шкільна преса, радіогазети тощо. Використання мережі internet

В школі створено прес-центр , форми роботи якого були:

· Шкільна газета, яка відтворювала шкільні проблеми, досягнення, свята, будні.

· Прес-бюлетень(терміновий випуск міні-газети підсумкового змісту). Найчастіше випускається як підсумок роботи чергового класу за тиждень.

· Фотогазета. Носить характер звіту про свята, конкурси, а також ілюструє різноманітні ситуації в школі.

· Тематична газета (випускалася при проведенні предметних тижнів).

17.Фінансово-господарська діяльність

Для покращання матеріально-технічної бази школи рішенням загальних батьківських зборів школи було вирішено про надання школі матеріальної допомоги. Протягом навчального року голова батьківського комітету Мухамад Н.М. щоквартально звітувалася про використання батьківських коштів.

Всього протягом навчального року батьками школи було виконано роботи на суму 40 тис. грн. Згідно рішення засідання батьківського комітету ці кошти були розподілені на придбання будівельних матеріалів та фарби, про що свідчать наявні товарні та касові чеки у голови батьківського комітету. За допомогою батьків в 2014-2015 н. р. проведено ремонт та облаштування кабінету для групи продовженого дня з ігротекою, ремонт третього поверху.

Протягом 2014-2015р.р. виконані роботи по заміні 73 вікон, на суму 297570 грн., які добровільно надані депутатом Київської міської ради Андреєвим А.С.

18.Організація внутрішкільного контролю за виконанням навчального плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів.

У школі створена система внутрішнього контролю за виконанням навчальних планів і програм, рівня знань, умінь і навичок учнів. Адміністрацією школи разом головами МО двічі на рік здійснювався контроль за виконанням навчальних програм.

Проводиться класно-узагальнюючий контроль за роботою вчителів та учнів 1-х кл. (жовтень), 5-х кл.(листопад), 9-х кл.(березень), 11-х кл. (березень ).

У 2013-2014 н.р. проведена фронтальні перевірки:

Стан викладання та якість знань предмету «Я і Україна» Жовтень
Стан викладання та якість навчальних досягнень учнів з всесвітньої літератури листопад
Стан якості та успішності знань учнів з фізики та астрономії Грудень
Стан викладання та якість навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва Січень
Стан викладання, якість проведення індивідуальних та факультативних занять Лютий
Стан організації гурткової роботи Березень
Стан викладання та якість навчальних досягнень учнів 2-3 класів з інформатики Квітень

У ході перевірки вивчалися такі питання: якість уроків вчителя, якість ЗУН учнів, виконання вчителем навчальних планів і програм, організація позакласної роботи з предмета. За результатами перевірки були видані відповідні накази по школі.

Систематично перевіряється ведення класних журналів. Особлива увага приділяється результатам тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів та контролю класними керівниками за відвідуванням учнями школи. Здійснюється також перевірка ведення учнівських щоденників, зошитів робочих та для контрольних робіт, журналів ГПД, індивідуальних та факультативних занять, гуртків, особових справ учнів та вчителів. Об’єктом контролю в школі є учні, тому особлива увага приділяється питанню охоплення учнів навчанням, відвідуванню. Протягом навчального року систематично проводяться адміністрацією школи рейди по перевірці наявності шкільної форми. Результати перевірки розглядаються на засіданнях МО, нарадах при директорі та засіданнях педагогічних рад.

Директор Л.Даценко

Кiлькiсть переглядiв: 224